Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

Célzott szolgáltatás

Ezúton szeretnénk a Munkáltatók figyelmébe ajánlani egy új juttatási formát, az ún. célzott szolgáltatást, amely 2019. január 1-től adható a munkavállalóknak.

A szolgáltatást az alábbiak miatt érdemes igénybe vennie munkavállalói számára:

 • Ha eddig juttatásként adta az egészségpénztári szolgáltatást, akkor nem kell erről lemondani, továbbra is igénybe vehető célzott szolgáltatás formájában, így munkavállalói nem azt érzik, hogy megvontak tőlük egy juttatást.
 • A munkáltató, illetve a támogató választhatja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást, vagyis Ön döntheti el, hogy milyen juttatással motiválja munkavállalóit.
 • Egyéb meghatározott juttatásként adható.

A konstrukció lényege, hogy a Munkáltató szerződést köt a Pénztárral támogatásra, így a Pénztártag részére befizetett összegek NEM a tag egyéni számlájára kerülnek, hanem azt a Pénztár a tag részére egy elkülönített szolgáltatási számlán kezeli. Ebből az összegből csak a Munkáltató által meghatározott tagok költhetnek adómentesen a Munkáltató által meghatározott szolgáltatásokra. Az igénybe vehető szolgáltatások a szolgáltatási szabályzat szerint az egészségpénztári és önsegélyező pénztári szolgáltatások mindegyikére vonatkozik. Az ezt tartalmazó Alapszabályt és Szolgáltatási Szabályzatot a Közgyűlés 2018. október 10-én fogadta el.

Juttatások hatékonyságának összehasonlítása 2019.

  Jogcím Bér Cafateria (béren kívüli juttatás) (34,50%) Egészségpénztári
hozzájárulás
Célzott szolgáltatás Adomány
önkéntes
pénztárba
1. Juttatás bruttó összege 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2. Munkáltató közterhe 21,00% 34,50% 21,00% 40,71% 21,00%
3. Összes munkáltatói teher (1+2) 121,00% 134,50% 121,00% 140,71% 121,00%
4. Dolgozót terhelő közteher 33,50% 0,00% 33,50% 0,00% 33,50%
5. Pénztári befizetés összege 0,00% 0,00% 66,50% 100,00% 66,50%
6. Dolgozót terhelő pénztári levonás 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 3,00%
7. Juttatás adókedvezménye* 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00%
8. Nettó jövedelem (1 vagy 5 sor-4-5+6) 66,50% 100,00% 73,80% 94,00% 76,80%
9. Jövedelem hatékonysága (7:3) 54,96% 74,35% 60,99% 66,80% 63,47%

* Adó visszatérítés a tagnak: 5 sor x 20%, de max. 150.000 Ft/év

Szükséges szerződés a Pénztár és a Munkáltató között (Öpt. szerinti jogi háttér)

Mivel a célzott szolgáltatás egy új jogi lehetőség, ezért új szerződés megkötésére van szükség az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése szerint a Pénztár és a Munkáltató között: a célzott szolgáltatás támogatói szerződésre. A szerződésminta[BSK1] a honlapunkról letölthető le, amely az alábbiakat tartalmazza.

 • mely szolgáltatásokra vonatkozik
 • mekkora összeget fizet a munkáltató a pénztárnak a szolgáltatás nyújtására, meghatározva a célzott szolgáltatásra és a pénztár működésére felhasználható részt
 • a munkáltatónak rendelkeznie kell arról, hogy a szerződés megszűnése után esetlegesen fennmaradó összeg mire legyen felhasználva
 • milyen módon történjen a szolgáltatás nyújtása (pl. határidők)
 • meg kell határozni az együttműködés kereteit, hogy a szolgáltatás nyújtása minél hatékonyabban történjen
 • hogyan történjen az elszámolás
 • mi az értékelési rendszer módja, sűrűsége

Jogszabályi háttér
(2018.10.01-i állapot)

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1 993. évi XCVI. törvény (Öpt)

12/A. §

(1) A pénztár a pénztár munkáltatói tagjával vagy támogatóval kötött támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai, illetve a támogató a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör részére a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: célzott szolgáltatás).

(2) Célzott szolgáltatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) szereplő szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató, illetve a támogató választja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást.

(3) A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a pénztárban tag munkavállalója, a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör, valamint az alapszabály szerint azok hozzátartozói részére biztosítani kell.

(4) A pénztár és a munkáltatói tag, illetve a támogató által megkötött szerződésben meg kell határozni a célzott szolgáltatások

 1. körét;
 2. nyújtására a munkáltató vagy támogató által a pénztár részére fizetendő összeget, ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár működésére felhasználható részt, valamint rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg felhasználásáról;
 3. nyújtásának módját, rendjét, határidejét;
 4. eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit;
 5. nyújtása elszámolásának rendjét;
 6. eredményessége értékelésének módját, rendjét.

(5) A pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag vagy támogató által fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként, támogatóként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

(6) A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag vagy támogató által fizetett teljes összeg adománynak minősül.

Összefoglaló a PSZÁF 15724-1/2013. sz. állásfoglalásában foglaltakról

Célzott szolgáltatás témában:

 • mindhárom pénztári formára vonatkozik a szabályozás,
 • a munkáltató határozza meg a szerződésben, hogy az egyes munkavállalói részére mekkoraösszeget finanszíroz, „nem szükséges tehát a munkavállalók részére egyenlő összeget biztosítania."
 • a szerződésben a munkáltató rendelkezik arról is, hogy mi az eljárás a munkavállaló munkaviszonyának a szolgáltatás igénybevételét megelőzően történt megszűnésekor,
 • az jogosult szolgáltatásra, aki egyébként is a jogosultsági körbe tartozik (szolgáltatási kedvezményezett),
 • a munkáltató meghatározhatja, hogy „munkavállalóinak hozzátartozói részére biztosítja-e a szolgáltatás igénybevételét, vagy pedig kizárja őket a jogosultak köréből."
 • a pénztár a szerződésben foglaltak alapján köteles eljárni a szolgáltatás nyújtásakor.

Az 1995. évi CXVII. törvény (Szja.)

70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
(3a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár célzott szolgáltatásra vonatkozó szabályozása

Alapszabály Célzott szolgáltatásra vonatkozó pontja: 4.3.2 pont

 • A Pénztár a munkáltatói tagjával vagy támogatóval kötött támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai, illetve a támogató a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör részére a jelen pontban és a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak szerint nyújt szolgáltatást (a továbbiakban: célzott szolgáltatás).
 • Célzott szolgáltatásként a Pénztár Alapszabályának IV.1.1 a)-h), j), IV.1.2. és IV.2.1 pontjában felsorolt egészségpénztári szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató, illetve a támogató választja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást.
 • A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a Pénztárban tag munkavállalója, a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör, valamint a célzott szolgáltatási szerződésben történő vállalás alapján azok bejelentett közeli hozzátartozói részére biztosítani kell.
 • A Pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag vagy a támogató által fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként, támogatónként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a Pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

Szolgáltatási Szabályzat Célzott szolgáltatásra vonatkozó pontja: 2.3.2 pont

Célzott szolgáltatási számláról teljesíthető közösségi jellegű szolgáltatások Munkáltatóval, támogatóval a 2.1 pont (kivéve 2.1.10 pont) és 2.2 pont szerinti szolgáltatások nyújtására köthető szerződés. A szerződésnek tartalmazni-a kell célzott szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, a Pénztárral történő elszámolás módját:

 1. Amennyiben a munkáltató, támogató egy vagy több szolgáltatást, szolgáltatót határoz meg a szerződésben, akkor a Pénztár és a munkáltató, támogató a szolgáltatásra jogosultak személyéről írásban értesíti a szolgáltató(ka)t. A jogosultak a szolgáltatást ellenérték fizetése nélkül veszik igénybe, ugyanakkor olyan, a szolgáltató által meghatározott bizonylaton ismerik el az igénybe vételt, amely a pénztárban beazonosításra, ellenőrzésre alkalmas. A szolgáltató csoportos számlát nyújt be a Pénztárhoz a teljesítésigazolásokkal együtt.
 2. Széles szolgáltatói körben igénybe vehető szolgáltatások esetén a jogosultak a szolgáltatónál az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz helyettesítő eszközzel kifizetik, a vásárlásról számlát kérnek. Fizetésre az egészségkártya nem használható. Célzott szolgáltatási tartalék terhére benyújtott készpénzes számlákat az adott munkáltató, támogató célzott támogatási számlájához kiállított speciális „Célzott szolgáltatás igénybejelentés" nyomtatvány kíséretében kell beküldeni. A Pénztár ellenőrzi, hogy a benyújtott számlák a munkáltatóval, támogatóval kötött szerződésben szereplő termék, szolgáltatás igénybevételéről szólnak, valamint megfelelnek az e szabályzatban leírt követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számlák az előírásoknak megfelelőek és rendelkezésre áll a célzott szolgáltatási tartalék számlán a fedezet, akkor a tag részére az ellenértéket átutalja.

A szolgáltatás igénylése a célzott szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint igényelhető.

A pénztár közösségi jellegű önsegélyező pénztári szolgáltatást kizárólag célzott szolgáltatás keretében várakozási idő nélkül nyújtja.

A szolgáltatási igény a célzott szolgáltatási szerződés hatálya alatt bármikor benyújtható a 7. pontba leírtak figyelembevételével. A szerződés határidejének leteltét követően beérkező igények teljesítését a pénztár elutasítja.

A Munkáltató hibás, hiányos adatszolgáltatása miatt bekövetkező téves elszámolásért a Pénztárt felelősség nem terheli.

A célzott szolgáltatás céljára szánt pénzösszeget munkáltatónként, támogatónként és azon belül szerződésenként elkülönített szolgáltatási számlán kell nyilvántartani, kezelni.

A Pénztár a tag részére a célzott szolgáltatásokat a célzott szolgáltatás tartaléka terhére, mint közösségi jellegű szolgáltatás nyújtja a rendelkezésre álló fedezet összegéig.

A Pénztár a kifizetést a pénztártag bejelentett belföldi bankszámlára történő utalással, illetve a célzott szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint teljesíti jelen szabályzat 6.1.1 és 6.2 pontja figyelembevételével.

Nyomtatványok: 
Medicina EÖP Támogatási szerződés célzott szolgáltatás nyújtásához
Medicina EÖP Célzott szolgáltatás igénybejelentő lap