Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. szeptember 18.

 

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2018. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2018. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 22%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:

PNT, ENT: Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV: A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV: A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE: Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

 1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2018. december 31-i beérkezéssel.
 2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2018. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2018. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Tájékoztató nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás szolgáltatás igénylésről a 2018-2019. tanévre vonatkozóan

KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT tájékoztatás alapján az általa a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az iskolák részére a tankönyv kiszállítás 2018. augusztus elején kezdődött meg, illetve a teljesített tankönyv rendelésekről a számlák kiállítása is a kiszállítás időpontjában történik meg. Továbbá az iskolák által leadott tankönyvrendelések esetében a kiállított számlák a tanulók nevére és címére kerülnek kiállításra. Ezek ismeretében annak érdekében, hogy a szülők beiskolázási támogatás szolgáltatásunk igénylését megkönnyítsük az alábbi átmeneti intézkedéseket hozzuk.

A tankönyv elszámolásához szükséges szolgáltatás igénylésihez feltételek:

 1. Eredeti számla, mely
  1. a pénztártag (szülő) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a gyermek (tanuló) neve;
  2. a tanuló (gyermek) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a pénztártag (szülő) neve;
  3. Kizárólag a fenti esetekben a szolgáltatás igénylő nyomtatványhoz becsatolt számlák vizsgálata során figyelembe vesszük a tagkönyvellátási és számlázási gyakorlatot így a tanév első napját megelőző 15 napot megelőzően kiállított számlákat is elfogadjuk.
 2. Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról.
 3. Tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 4. Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén);

Egyéb taneszköz, ruházat támogatása esetén a Szolgáltatási Szabályzat 2.2.4 Nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás fejezetben leírtak az irányadók.

Egyéb feltételek:

 • A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első nap-ján érvényes havi minimálbér lehet.
 • A támogatás igényléséhez a támogatásban érintett gyermek szolgáltatásra jogosult kedvezményezettként történő megjelölése szükséges. Amennyiben még nem az, akkor kérjük, hogy a pénztártag (szülő) a kedvezményezett jelölést a honlapunkon elérhető "Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez" nyomtatvány használatával tegye meg.
 • A szolgáltatás igénylése a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap közötti időszakban kiállított és pénzügyileg rendezett számla esetében lehetséges.
 • A számlát a jogosult nevére, címére kell kiállítani és azon a gyermek nevét is fel kell tüntetni.

 

Folyósítható összeg

Kifizetés jellege

Gyakoriság

Igénylési határidő

Kötelező dokumentumok:

Egyenleg számítás alapja

Terhelendő számla

igazolt

költség, max minimál bér összege /fő/év

Eseti

-

A benyújtandó számla kiállításától számított 120 napon belül.

 • A pénztártag nevére szóló adott időszakban kiállított eredeti számla, melyen a gyermek nevét is fel kell tüntetni.
 • Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról;
 • tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 • Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén)

T -180

Egyéni számla

2018. július 31.

Tájékoztató új nyomtatványok használatáról

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy az új Adatvédelmi rendelet (GDPR) miatt a “Belépési nyilatkozat” formanyomtatványunk és a “Nyilatkozat kedvezményezett jelölésére” elnevezésű formanyomtatványunk megváltozott. 2018. augusztus 1-től ezen nyomtatványokat kizárólag az új formában tudjuk elfogadni, melyeket itt érhet el. A régi nyomtatványokat sajnos el kell utasítanunk.
Megértésüket előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2018. május 18.

Pénztárunk önsegélyező szolgáltatásai tovább bővülnek a Kegyeleti Alappal

2018. május 2.

A Kegyeleti Alap 2018. május 1-től nyílt meg, amely a hátramaradottaknak nyújt segítséget halál esetén. Az Alap az egyéni számla elkülönített része, melyben a felhalmozott összeg mértékéig vehető igénybe a temetkezési szolgáltatás, amit számla alapján a kegyeleti szolgáltató részére fizetünk ki. A szolgáltatás a tag vagy bejelentett hozzátartozója halála esetén vehető igénybe.

A Kegyeleti alap továbbá biztosít egy, az év 365 napján keresztül működő 0- 24 órás kegyeleti asszisztencia szolgáltatást, amely a haláleset bejelentésétől a temetésig nyújt segítséget a hátramaradottak részére.

A szolgáltatás részletesebben az alábbiakat tartalmazza:

 1. temetési vagy kegyeleti szolgáltatásként a hátramaradottak segélyezése halál esetén, mely szolgáltatást a Pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halálakor a hátramaradottak részére nyújthatja
 2. a temetési szertartással, a temetés ügyintézésével, illetőleg a sírhely megváltásával,- fenntartásával és újraváltásával szorosan összefüggő költségek megtérítése
 3. Assisztant szolgáltatás nyújtása
  Az év 365 napján keresztül működő 0- 24 órás kegyeleti asszisztencia, amely a haláleset bejelentésétől a temetésig nyújt segítséget a hátramaradottak részére
 4. Kegyeleti Kártya biztosítása, melynek bemutatása a fenti szolgáltatások igénybevételére jogosít

Az Alap szolgáltatására a pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje halála esetén a temetést intéző személy (a tag szolgáltatási meghatalmazottja), a Pénztárral szerződött kegyeleti Szolgáltató jogosult.

Az Alaphoz a „Csatlakozási Nyilatkozat" kitöltésével lehet csatlakozni, amit kérünk a Pénztárhoz beküldeni. A temetkezési szolgáltatás finanszírozása a pénztárral tartós vállalkozási szerződésben álló temetkezési cégek által nyújtott temetési, kegyeleti szolgáltatás számla alapján illeti meg a pénztártagot ill. a temetést intéző személyt vagy szervezetet. A Pénztár a szolgáltatási ellenértéket közvetlenül a temetkezési vállalkozás számlájára történő átutalással teljesíti.

Az igénylés feltételei:

A pénztártag halála esetén egészségpénztári szolgáltatásként A pénztártag közeli hozzátartozójának (kedvezményezett) halála esetén önsegélyező pénztári szolgáltatásként

Amennyiben nem szeretné igénybe venni a szolgáltatást, azt az alábbiak szerint tudja lemondani:

A szolgáltatás lemondása „Lemondó nyilatkozat"-tal az Alaphoz történő csatlakozást követően a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezésének hónapjának utolsó napjával. A pénztártag tagsági viszonyának megszűnésével a tagsági viszony megszűntetési vagy átlépési kérelem beérkezésének napjával. A pénztártag halálával a halál időpontjának napjával.

A szolgáltatás igénybejelentésének módja és helyszínei az alábbiak:

Asszisztencia szolgáltatás

Mindennap 0-24-órban hívható telefonszám: +36 1 274 8445

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

Kegyeleti szolgáltatás igénybevételi helyszínei:

 

Kegyeleti szolgáltató

Cím

G-BEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

7100 Szekszárd Bocskay u 46.,

HÍRÖS Temetkezési Szolgáltató Kft

6000 Kecskemét Mátyás K. körút 38.

WALTER Kegyeleti és Temetkezési Kft

7700 Mohács Brand E. utca 4/b

Forró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

7900 Szigetvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 19.

Orosházi "PIÉTA" Temetkezési Bt.

5900 Orosháza Könd u. 53-55

Urszin László Temetkezési E.V.

3562 Onga, Major u. 11.

"KHARÓN" Kegyeleti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

1106 Budapest Maglódi út 65

ANHUR Kegyeleti Szolgáltató  Kft

7100 Szekszárd Bocskay u 46.,

" BLACK-BOX 97" Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft

6645 Felgyő Jókai u. 28

Gyöngy-virág 2010 Kft

6800 Hódmezővásárhely, Imre József u 11.

Dunaújvárosi "KEGYELET" Kereskedelmi és Szolgáltató  Bt

2400 Dunaújváros Korányi u. 1/a

Mészáros Tamás Temetkezési és Szolgáltató E.C.

8083. Csákvár, Széchenyi u 17

Relikvia Teljeskörű Temetkezési Szolgáltató Kft

9400 Sopron Móricz Zs. u. 1-3.

MEMENTO Temetkezés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

9024 Győr, Mónus Illés utca 47- 49

Aevum Kegyeleti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

1071 Budapest Dembinszky út 44

SCONTO MORTE Temetkezési Kft

4026 Debrecen Cserepes utca 26

Fekete Rózsa Eger Kegyeleti Kft

3300 Eger Knézich K. u. 36.

Örökláng Kegyeleti és Temetkezési Kft

3000 Hatvan Szent Mihály u. 17.

Temetkezés-Silento  Kft

5350 Tiszafüred, Feszty Árpád utca 36

LÉTHÉ Temetkezési Kft

2500 Esztergom Malonyai u 8/a

Alapítvány a Méltó Végtisztességért

2501 Esztergom Malonyai u 8/a

Rex-Humanum Kegyeleti Kft

3100 Salgótarján, Füleki út 12,

Tankó-Walter és Tsa Kegyeleti Kft

2700 Cegkéd Alszegi út 55.

D&B DELUBRUM Kegyeleti Kft

2131 Göd Deák Ferenc u. 112.

Kegyeleti Park Beruházási és Szolgáltató  Kft

7400 Kaposvár Mező utca 2

Poós István Temetkezési E.V.

8600 Siófok, Kossuth L.u.26

"ORFEUSZ" Kegyeleti Szolgáltató  Kft

4400 Nyíregyháza Selyem u. 37.

"HOSSZÚ GYULA" Temetkezési és Ravatalozói Bt.

4600 Kisvárda Vörösmarty tér 6.

TÓTH-TEMETKEZÉS Kegyeleti Kft

7100 Szekszárd Remete utca 73

Nebergo Kft

8230 Balatonfüred, Rákóczi utca 9

Glória Temetkezés Kft

9700 Szombathely, Bártfa utca 5.

Alkony-T Temetkezési és Szolgáltató Kft

8981 Gellénháza, Táncsics u. 22

Fekete Rózsa Temetkezési Szolgáltató  Kft

8000  Nagykanizsa Tripammer Gy út 1

 

További részleteket a Szolgáltatási Szabályzat 2.2.8. pontjában talál a szolgáltatásról, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat a már megszokott elérhetőségeinken.

Bízunk benne, hogy a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár továbbra is segítségére lehet az egészségügyi kiadásaik támogatásában!

Ha kérdése van, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunk a 248-2270-es telefonszámon, vagy írjon nekünk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. email címre, illetve böngéssze honlapunkat.

 

Köszönjük bizalmát és jó egészséget kívánunk!
Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

 

2018. május 10.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2018. május 28. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. 2017. évi beszámoló elfogadása
 2. 2019-2021. éviekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
 3. Tisztségviselő választás
 4. Könyvvizsgáló választása
 5. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2018. május 10.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa