Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2018. október 12.

2018. október 10-i Közgyűlés határozatai

 

1/2018.(10.10.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Alapszabály módosítást az előterjesztéssel megegyezően egyhangú szavazattal elfogadta, hatályba lépés dátuma 2019. január 1.
 
2/2018.(10.10) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Szolgáltatási Szabályzat módosítást az előterjesztéssel megegyezően egyhangú szavazattal elfogadta, hatályba lépés dátuma 2019. január 1.

 

2018. szeptember 21.

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

 

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2018. október 10. 10:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Szolgáltatási szabályzat módosítás
 3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 

2018. szeptember 18.

 

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2018. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2018. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 22%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:

PNT, ENT: Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV: A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV: A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE: Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

 1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2018. december 31-i beérkezéssel.
 2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2018. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2018. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Tájékoztató nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás szolgáltatás igénylésről a 2018-2019. tanévre vonatkozóan

KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT tájékoztatás alapján az általa a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az iskolák részére a tankönyv kiszállítás 2018. augusztus elején kezdődött meg, illetve a teljesített tankönyv rendelésekről a számlák kiállítása is a kiszállítás időpontjában történik meg. Továbbá az iskolák által leadott tankönyvrendelések esetében a kiállított számlák a tanulók nevére és címére kerülnek kiállításra. Ezek ismeretében annak érdekében, hogy a szülők beiskolázási támogatás szolgáltatásunk igénylését megkönnyítsük az alábbi átmeneti intézkedéseket hozzuk.

A tankönyv elszámolásához szükséges szolgáltatás igénylésihez feltételek:

 1. Eredeti számla, mely
  1. a pénztártag (szülő) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a gyermek (tanuló) neve;
  2. a tanuló (gyermek) nevére van kiállítva és feltüntetésre kerül a pénztártag (szülő) neve;
  3. Kizárólag a fenti esetekben a szolgáltatás igénylő nyomtatványhoz becsatolt számlák vizsgálata során figyelembe vesszük a tagkönyvellátási és számlázási gyakorlatot így a tanév első napját megelőző 15 napot megelőzően kiállított számlákat is elfogadjuk.
 2. Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról.
 3. Tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 4. Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén);

Egyéb taneszköz, ruházat támogatása esetén a Szolgáltatási Szabályzat 2.2.4 Nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás fejezetben leírtak az irányadók.

Egyéb feltételek:

 • A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első nap-ján érvényes havi minimálbér lehet.
 • A támogatás igényléséhez a támogatásban érintett gyermek szolgáltatásra jogosult kedvezményezettként történő megjelölése szükséges. Amennyiben még nem az, akkor kérjük, hogy a pénztártag (szülő) a kedvezményezett jelölést a honlapunkon elérhető "Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez" nyomtatvány használatával tegye meg.
 • A szolgáltatás igénylése a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap közötti időszakban kiállított és pénzügyileg rendezett számla esetében lehetséges.
 • A számlát a jogosult nevére, címére kell kiállítani és azon a gyermek nevét is fel kell tüntetni.

 

Folyósítható összeg

Kifizetés jellege

Gyakoriság

Igénylési határidő

Kötelező dokumentumok:

Egyenleg számítás alapja

Terhelendő számla

igazolt

költség, max minimál bér összege /fő/év

Eseti

-

A benyújtandó számla kiállításától számított 120 napon belül.

 • A pénztártag nevére szóló adott időszakban kiállított eredeti számla, melyen a gyermek nevét is fel kell tüntetni.
 • Amennyiben a becsatolt számla fizetési módja átutalás, akkor a befizetési bizonylat benyújtása is szükséges a nevesített kiadásokról;
 • tanulói jogviszony igazolása vagy óvodai beiratkozási igazolás;
 • Magyar Államkincstár igazolása a családi pótlékra való jogosultságról (közoktatásban tanuló esetén)

T -180

Egyéni számla

2018. július 31.

Tájékoztató új nyomtatványok használatáról

Tájékoztatjuk kedves Pénztártagjainkat, hogy az új Adatvédelmi rendelet (GDPR) miatt a “Belépési nyilatkozat” formanyomtatványunk és a “Nyilatkozat kedvezményezett jelölésére” elnevezésű formanyomtatványunk megváltozott. 2018. augusztus 1-től ezen nyomtatványokat kizárólag az új formában tudjuk elfogadni, melyeket itt érhet el. A régi nyomtatványokat sajnos el kell utasítanunk.
Megértésüket előre is köszönjük!

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár