Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. szeptember 29.

 

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2015. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2015. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:

PNT, ENT: Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV: A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV: A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE: Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

 1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2015. december 31-i beérkezéssel.
 2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2015. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2015. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2015. május 7.

 

Beszámoló a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. május 6-i küldött közgyűléséről

A közgyűlés a Pénztár 2014. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztja a Mátyás és Partnere Kft-t.
A közgyűlés a Pénztár 2015. évi (2015.07.01-től 2016.06.30-ig) pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.
A közgyűlés a Pénztár 2015.01.01-2017.12.31. évi hosszú távú pénzügyi tervét egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az átcsoportosításokat az alábbiak szerint elfogadja:

 1. a likviditási alapból a fedezeti tartalék javára 60.717 Ft–ot az egyéni számla kötelezettség ideiglenes pótlására azzal, hogy amennyiben az egyéni számla kötelezettsége rendezése 2015.12.31-ig nem tud megtörténni, úgy az átcsoportosítás véglegesnek tekintendő;
 2. a fedezeti alapból a likviditási alapba a tagviszony megszűntetéssel kapcsolatos sikertelen kifizetések miatti elszámolásokat 605.280 Ft összegben.
 3. a likviditási alapból a működési alapba a tagdíj nem fizető tagok miatti működési bevétel kiesés ellensúlyozására és a költségek fedezetére 10. 000.000 Ft összegben.

A közgyűlés a Medicina Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 

2015. április 17. Beszámoló

 

Beszámoló a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. április 16-i küldöttválasztó közgyűléséről

A 2015. április 16-án megtartott küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő küldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Túróczi Nobertet annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi küldött megbízatása megszűnt.

A küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő pótküldötté választotta 2015. április 16-tól számított 5 évre Iglódi-Csató Juditot annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi pótküldött megbízatása megszűnt.

 

2015. április 17.

 

MEGHÍVÓ a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo u. 5., a továbbiakban: „Pénztár”) Igazgatótanácsa az Alapszabály alapján összehívja a Pénztár küldöttközgyűlését (a továbbiakban: „közgyűlés”). A közgyűlés:

időpontja: 2015. május 6. 14:00

helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. (II. emelet, tárgyaló)

napirendje:

 1. A 2014. évi beszámoló elfogadása
 2. Könyvvizsgáló választása
 3. A 2015.07.01. - 2016.06.30. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
 4. A 2015.01.01. - 2017.12.31. időszakra vonatkozó éves pénzügyi terv elfogadása
 5. Átcsoportosítás a tartalékok között
 6. Egyebek


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen, vagy képviselve van. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a küldöttel azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el. A közgyűlésen minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés időpontjáig minden munkanap 9:00 és 15:00 között a Pénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) biztosítjuk a napirendi pontokhoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. április 17.

Tisztelettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanács

 

2015. március 25.

 

MEGHÍVÓ
a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttválasztó gyűlésére


A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1037 Budapest, Montevideo utca 5.; a továbbiakban: „Egészségpénztár”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Pénztártagokat, hogy Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben az Egészségpénztár küldöttválasztó gyűlést tart. A küldöttválasztó gyűlés összehívására a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkáltatói küldötti körzetben a küldött és a pótküldött pénztártagságának és munkajogviszonyának megszűnése miatt kerül sor.

A küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2015. április 16. 13.00 óra

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne:

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. (Tesco székház)

A küldöttválasztó gyűlések napirendje:

A küldöttközgyűlés tagjai (küldött és pótküldött) választása


Tájékoztatjuk a Tisztelt Pénztártagokat, hogy az Egészségpénztár Alapszabályának 85. pontja értelmében a küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a küldötti körzethez tartozó tagok legalább 50%-a jelen van. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt gyűlés változatlan helyszínen és napirenddel, az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghirdetett időpontját követő 30. perc elteltével kerül megrendezésre. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlés időpontjáig minden munkanap 9.00 és 15.00 között az Egészségpénztár székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) biztosítjuk a napirendi ponthoz tartozó iratok megtekintését, illetve munkatársaink bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén további felvilágosítással szolgálnak.

Budapest, 2015. március 24.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa

 Megosztás