Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2015. január 5.

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítás elmaradásából adódó intézkedésekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írt elő a pénztártagok részére, melynek nem teljesülése esetén intézkedéseket kell tenni a Pénztárnak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön 2013. július 1-e előtt lépett be pénztárunkba és azonosítási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az egészségpénztári kártyahasználatát és az egyéni számláról történő kifizetéseket a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2015. január 1-től felfüggeszti. Ez az intézkedés átmenetinek tekinthető, hiszen az azonosítási kötelezettségének Ön továbbra is bármikor eleget tehet, melyet követően kifizetésekre és egészségpénztári kártyahasználatra ismét lehetőség nyílik.

Amennyiben Ön még nem azonosította magát
1. Kérjük, hogy jöjjön el személyesen a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet),
2. ha Ön magyar állampolgár, hozzon magával személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot és lakcímkártyát,
3. ha Ön külföldi állampolgárok, hozzon magával útlevelet és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okirat.
4. Az azonosítási folyamat könnyítése érdekében kérjük, hogy hozza magával kitöltve a honlapunkról letölthető Azonosítási adatlapot, valamint a fentiekben kért igazolványok fénymásolatát.

További kérdése esetén, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 248-2270-es telefonszámon, ahol nyitvatartási időben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2014. november 11. tájékoztató

Tájékoztató jövedelemnek minősülő, nem jogszerűen igénybevett termék, szolgáltatás rendezéséről

Kedves Pénztártagunk!

Az év vége közeledtével felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön 2014. évben olyan szolgáltatásokat vett igénybe Pénztárunknál, amelyek a jelenlegi szabályozás alapján jogszerűtlennek minősülnek, abban az esetben 2014. december 31-ig az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az SZJA törvény 28.§ 1. bekezdésének e.) pontja alapján, amennyiben a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe (vagy terméket vásárolt), mely nem szerepel a jogszabály (Öpt. 51/A-E. §) által megnevezett szolgáltatások/termékek között, az elszámolt és a Pénztár által kifizetett összegek jövedelemnek minősülnek és a Tag számára adókötelesek (Szja. Tv. 28.§.(1) e) pont), valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az Eho tv. 11. § (11) bekezdése alapján, melyet a magánszemélynek kell bevallani és megfizetni.

A jogszerűtlen kifizetésekre az információk az Online Pénztárba bejelentkezve a Szolgáltatások lekérdezése menüpont alatt érhetők el. A jogszerűtlen tételekre történő szűrés a „Jogszerűtlen” oszlop „Igen” értékre vonatkozóan lehetséges, a megjelölt indokok a „Probléma okok” oszlopban, illetve ezek magyarázata az információs buborékban olvasható.

Probléma ok magyarázat:
PNT, ENT:    Az Öpt. 51/B § - 51/D §, a 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 24/B § - 24/D §, valamint a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján nem elszámolható termék.
ORV:     A szolgáltatást igénybevevő pénztártagnak vagy kedvezményezettjének nincs orvosi javaslata, melyet az Orvosi javaslat nyomtatványon vagy az orvosa által kiállított nyomtatványon kell pótolni.
NKV:    A számlán szereplő személy nincs megjelölve szolgáltatás igénybevételére jogosult kedvezményezettként (közeli hozzátartozó), melyet pótolhat a Nyilatkozat kedvezményezett jelöléshez formanyomtatvány kitöltésével.
TSE:    Termék specifikus engedély: a termék elszámolásához szükséges. (”közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, az ORKI, CE, MEEI, vagy a Hivatal által kiadott minősítéssel rendelkező, valamint az Európai Unió országaiban működő hatóság által kiadott - ezzel egyenértékű - minősítéssel rendelkező orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása”)

A fenti tételek rendezésére az alábbi két lehetőség van:

 1. Amennyiben a tétellel kapcsolatos probléma okának ORV (orvosi javaslat hiány) vagy NKV (nincs kedvezményezett jelölés) van feltüntetve, úgy a fentiekben megjelölt kitöltött nyomtatványok Pénztárhoz történő megküldése történhet eredeti példánnyal vagy hiteles másolatként postai úton, faxon, vagy szkennelve elektronikus úton legkésőbb 2014. december 31-i beérkezéssel.
 2. Amennyiben a tételek nem elszámolható termékek vagy a felsorolásban szereplő okok miatt jogszerűtlen szolgáltatásigénylések, úgy azok összegét visszautalhatja. A jóváírásnak 2014. december 31-ig meg kell történnie a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Gránit Banknál vezetett számlájára (12100011-10014932-00000000), és az átutalás közlemény rovatában az érintett tételek iktatószámát kötelezően fel kell tüntetni. Kérjük, szíveskedjen kerekítés nélkül a pontos összeget utalásra indítani. Amennyiben a közlemény rovat alapján nem derül ki, hogy a befizetés jogszerűtlen tétel rendezése érdekében történt, vagy a jogszerűtlen tételek összegét meghaladóan történik, a különbözetet egyéni tagdíjként könyveljük a befizetés összegétől függetlenül. A visszautalások előzőekben leírt módja esetén a jogszerűtlen tételeket rendezettnek tekintjük, azok után adófizetési kötelezettség Önt nem terheli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszerűtlen tételek utólagos rendezésére nincs mód. Ha a tételek rendezése a megadott határidőig nem történik meg, úgy azok egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősülnek és azokat az általunk kiküldött 2014. évi adóigazolásban tüntetjük fel, ezzel kapcsolatban bevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Köszönettel:

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2014. október 17.

Tájékoztató a Cord Blood Center számláinak elutasításáról

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv által kiadott állásfoglalás alapján a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep (Szolgáltató) által kibocsátott számlákat egészségpénztári számla terhére nem számolhatja el.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2014. szeptember 22.

Tájékoztató az ügyfél-átvilágításról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség végrehajtása egyaránt feladatokat jelent a pénztártagok, munkáltatói partnerek és a pénztár számára. A szükségszerű ügyfél-átvilágítási intézkedésekről az alábbiakban olvashatja összefoglalónkat.

Pénztártagokra vonatkozó szabályok:

A tagsági viszony létesítésével minden pénztártagnál ügyfél-átvilágítás történik. De a fentiekben hivatkozott jogszabály alapján ismételt átvilágítás szükséges, ha Ön 2013. július 1-e előtt lépett be pénztárunkba. Az azonosítás elvégzése az alábbiak szerint történhet meg:

 1. Kérjük, hogy jöjjön el személyesen a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet),
 2. ha Ön magyar állampolgár, hozzon magával személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot és lakcímkártyát,
 3. ha Ön külföldi állampolgár, hozzon magával útlevelet és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okiratot.
 4. Az azonosítási folyamat könnyítése érdekében kérjük, hogy hozza magával kitöltve a honlapunkról letölthető Azonosítási adatlapot

Amennyiben a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2013. július 1-ét követően lépett be és az azonosítás körébe tartozó adataiban változás nem történt, úgy Önnek további teendője nincs.

Amennyiben a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2013. július 1-ét megelőzően lépett be és nem tudja, hogy az azonosítási kötelezettségnek eleget tett-e már, hívja Ügyfélszolgálatunkat (06-1-248-2270), ahol segítenek Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfél-átvilágítás sikertelensége esetén nem áll módunkban kifizetést teljesíteni az Ön részére mindaddig, míg a fenti jogszabályban előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségnek eleget nem tesz.

Munkáltatói partnerekre vonatkozó szabályok:

A jogszabály alapján az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket azoknál az ügyfeleinknél is el kell végeznünk, akik a Pénztárral 2013. július 1. előtt szerződtek. Ekkor az ügyfél meghatalmazottjának, rendelkezésre jogosultjának, továbbá a képviselőjének azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését kell elvégeznünk.

Ezekben az esetekben kérjük, hogy munkáltató partnereink (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) az azonosítás, továbbá a személyazonosságot igazoló ellenőrzés érdekében az alábbi okiratokat mutassák be számunkra:

1. munkáltató képviseletében eljáró személyre vonatkozóan:

2. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozóan, jogi státusztól függően 30 napnál nem régebbi

 • belföldi gazdálkodó szervezetnél igazolás a cégbírósági bejegyzésről, vagy a bejegyzési kérelem benyújtásáról (cégkivonat)
 • egyéni vállalkozónál igazolás az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásáról, vagy a nyilvántartásba vételről
 • belföldi jogi személynél igazolás hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételről
 • külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél igazolás a saját országának joga szerinti bejegyzésről, vagy nyilvántartásba vételről
 • cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

Az ügyfél-átvilágítási intézkedések teljesítéséhez kérjük, hogy a munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő vagy meghatalmazott az adatok igazolását tartalmazó dokumentumokkal és a munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő, vagy meghatalmazott által kitöltött „Azonosítási adatlap” nyomtatvánnyal fáradjon be a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet) ügyfél-átvilágítás céljából.

Amennyiben a Pénztárral kötött szerződés 2013. július 1-ét követően jött létre, az ügyfél-átvilágítás a szerződéskötés időpontjában megtörtént, így Önöknek további teendője csak akkor van, ha a szerződésben, illetve az azonosítás keretében vizsgálandó adatokban változások történtek.

Amennyiben további kérdése lenne, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 248-2270-es telefonszámon, ahol nyitvatartási időben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2014. július 7.

Fontos változások!

Júliustól újabb funkciókkal bővült Online Pénztárunk. A bejelentkezést követően a „Szolgáltatás lekérdezés” fülre kattintva beérkezési év szerint lekérdezheti nyilvántartott szolgáltatás igénylését, melyekhez kapcsolódóan többek között információt kap a feldolgozottsági állapotról, a kifizetés időpontjáról, a kifizetést akadályozó esetleges problémákról, továbbá a jogszerűtlen vagy adóköteles kifizetésekről. A lekérdezés tartalmára vonatkozóan bővebb információk találhatók az információs gombok használatával.

 Megosztás