Online pénztár
SzolgáltatókeresőKártyaelfogadó
Kedvezmény
KERESÉS
HÍRLEVÉL

2014. szeptember 22.

Tájékoztató az ügyfél-átvilágításról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség végrehajtása egyaránt feladatokat jelent a pénztártagok, munkáltatói partnerek és a pénztár számára. A szükségszerű ügyfél-átvilágítási intézkedésekről az alábbiakban olvashatja összefoglalónkat.

Pénztártagokra vonatkozó szabályok:

A tagsági viszony létesítésével minden pénztártagnál ügyfél-átvilágítás történik. De a fentiekben hivatkozott jogszabály alapján ismételt átvilágítás szükséges, ha Ön 2013. július 1-e előtt lépett be pénztárunkba. Az azonosítás elvégzése az alábbiak szerint történhet meg:

  1. Kérjük, hogy jöjjön el személyesen a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet),
  2. ha Ön magyar állampolgár, hozzon magával személyazonosságának igazolására alkalmas okiratot és lakcímkártyát,
  3. ha Ön külföldi állampolgár, hozzon magával útlevelet és magyarországi tartózkodási jogot igazoló okiratot.
  4. Az azonosítási folyamat könnyítése érdekében kérjük, hogy hozza magával kitöltve a honlapunkról letölthető Azonosítási adatlapot

Amennyiben a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2013. július 1-ét követően lépett be és az azonosítás körébe tartozó adataiban változás nem történt, úgy Önnek további teendője nincs.

Amennyiben a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2013. július 1-ét megelőzően lépett be és nem tudja, hogy az azonosítási kötelezettségnek eleget tett-e már, hívja Ügyfélszolgálatunkat (06-1-248-2270), ahol segítenek Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfél-átvilágítás sikertelensége esetén nem áll módunkban kifizetést teljesíteni az Ön részére mindaddig, míg a fenti jogszabályban előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségnek eleget nem tesz.

Munkáltatói partnerekre vonatkozó szabályok:

A jogszabály alapján az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket azoknál az ügyfeleinknél is el kell végeznünk, akik a Pénztárral 2013. július 1. előtt szerződtek. Ekkor az ügyfél meghatalmazottjának, rendelkezésre jogosultjának, továbbá a képviselőjének azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését kell elvégeznünk.

Ezekben az esetekben kérjük, hogy munkáltató partnereink (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) az azonosítás, továbbá a személyazonosságot igazoló ellenőrzés érdekében az alábbi okiratokat mutassák be számunkra:

1. munkáltató képviseletében eljáró személyre vonatkozóan:

2. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozóan, jogi státusztól függően 30 napnál nem régebbi

  • belföldi gazdálkodó szervezetnél igazolás a cégbírósági bejegyzésről, vagy a bejegyzési kérelem benyújtásáról (cégkivonat)
  • egyéni vállalkozónál igazolás az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásáról, vagy a nyilvántartásba vételről
  • belföldi jogi személynél igazolás hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételről
  • külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél igazolás a saját országának joga szerinti bejegyzésről, vagy nyilvántartásba vételről
  • cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

Az ügyfél-átvilágítási intézkedések teljesítéséhez kérjük, hogy a munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő vagy meghatalmazott az adatok igazolását tartalmazó dokumentumokkal és a munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő, vagy meghatalmazott által kitöltött „Azonosítási adatlap” nyomtatvánnyal fáradjon be a Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatára (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet) ügyfél-átvilágítás céljából.

Amennyiben a Pénztárral kötött szerződés 2013. július 1-ét követően jött létre, az ügyfél-átvilágítás a szerződéskötés időpontjában megtörtént, így Önöknek további teendője csak akkor van, ha a szerződésben, illetve az azonosítás keretében vizsgálandó adatokban változások történtek.

Amennyiben további kérdése lenne, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 248-2270-es telefonszámon, ahol nyitvatartási időben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

2014. július 7.

Fontos változások!

Júliustól újabb funkciókkal bővült Online Pénztárunk. A bejelentkezést követően a „Szolgáltatás lekérdezés” fülre kattintva beérkezési év szerint lekérdezheti nyilvántartott szolgáltatás igénylését, melyekhez kapcsolódóan többek között információt kap a feldolgozottsági állapotról, a kifizetés időpontjáról, a kifizetést akadályozó esetleges problémákról, továbbá a jogszerűtlen vagy adóköteles kifizetésekről. A lekérdezés tartalmára vonatkozóan bővebb információk találhatók az információs gombok használatával.

 

2014. június 1.

2014. 06. 01-től változik a szolgáltatás igénylések feldolgozása

Szeretnénk felhívni Pénztártagjaink figyelmét a szolgáltatás igénylések feldolgozásával kapcsolatos lényeges változásra, melyről Szolgáltatási Szabályzatának 7.8. pontja 2014. június 1-től rendelkezik. A korábbi gyakorlattól eltérve a jövőben a szolgáltatás igénylésekkel kapcsolatos hiánypótlásokra, valamint az igénylések elbírálása során nem elszámolható szolgáltatásnak minősített igénylésekre vonatkozó információk a www.medicinapenztar.hu honlapon működő On-line Pénztár felületen érhetők el a pénztártagok részére. Az elutasított szolgáltatás igénylések dokumentumainak visszaküldésére a pénztártag részére kizárólag a pénztártag kérésére van lehetőség az igénylés beérkezését követő 30 napon belül.

2014. május 28.

Beszámoló a Medicina EÖP küldöttválasztó gyűléséről

A 2014. május 27-én megtartott küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő küldötté választotta 2014. május 27-től számított 5 évre Oroszi Nórát annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi küldött megbízatása megszűnt.

A küldöttválasztó gyűlés egyhangú határozattal a körzetet képviselő pótküldötté választotta 2014. május 27-től számított 5 évre Bőhm Györgyöt annak megállapításával, hogy a választással egyidejűleg a korábbi pótküldött megbízatása megszűnt.

2014. május 21.

Közgyűlési beszámoló

A Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2014. május 20-án megtartotta Közgyűlését.

 

A 14:00-ra meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, így a 14:30-kor megtartott megismételt közgyűlésen születtek meg a döntések. A jelenlévő küldöttek 23 905 főt képviseltek, ami a taglétszám 29,3%-ának felel meg.
 

A Közgyűlés a következők elfogadásáról döntött:

A Közgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló által is megvizsgált Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2013. évi beszámolóját, 2014. évi (2014.07.01-2015.06.30.) pénzügyi tervét, 2014-2016. évi hosszú távú pénzügyi tervét, valamint a Medicina Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.

A Közgyűlés az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítását - melyre jogszabályváltozások és az MNB felhívása miatt került sor - egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosult pontjainak hatályba lépése 2014. június 1., kivéve az Alapszabály 113. pontja, melynek hatályba lépése 2015. január 1.
 
A Közgyűlés a Pénztár könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra egyhangú határozattal megválasztotta a Mátyás és Partnere Kft-t.
 
A jelenlevők titkos szavazással az Ellenőrző Bizottság tagjává választották Menyhárt Sándort 2014. május 27-től, valamint Faragó Évát 2014. május 20-tól 5 éves időtartamra. A Közgyűlés 2014. június hónaptól az Igazgatótanácsi és az Ellenőrző Bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentését egyhangúlag elfogadta.Megosztás